PA4: Národní repozitář

Národní repozitář (dále NR) bude navazovat na zkušenosti z provozu Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Transformace NUŠL na NR zahrne jak koncepční změny služby, tak technické vylepšení funkcí a vzhledu repozitáře.

NR bude i nadále bezplatným úložištěm pro instituce. Cílem je umožnit především výzkumným organizacím ukládat v NR co nejširší škálu výzkumných výstupů textové povahy, nejen šedou literaturu, včetně nastavování jejich dostupnosti. Koncovým uživatelům bude sloužit jako centrální vyhledávací bod pro vědecké publikace, další výsledky výzkumu textové povahy, ale i pro nepublikované materiály (tzv. šedou literaturu).

NR bude vybudován na národní e-infrastruktuře, bude zajišťovat dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů a usilovat o maximální interoperabilitu se systémy partnerských institucí a s významnými systémy národní a mezinárodní úrovně, zejména pak IS VaVaI a OpenAIRE. Validace OpenAIRE zajistí předávání výsledků výzkumu do evropského systému CORDIS. Repozitář umožní plnění povinnosti zveřejňovat výsledky výzkumu v režimu otevřeného přístupu (tzv. zelenou cestou). Rovněž je v plánu usilovat o získání certifikace důvěryhodného repozitáře.

Odborný garant

Mgr. Petra Černohlávková, petra.cernohlavkova@techlib.cz