PA3: Implementace evropských standardů do výzkumného prostředí ČR

Hlavním cílem NTK v PA3 je navázání aktivní spolupráce s klíčovými mezinárodními a národními aktéry podporující VaVaI, zejména z oblasti Open Science. Otevřená věda je jedním z klíčových témat současné vědy na globální, evropské i národní úrovni. Praktikování principů Open Science je založené na využití digitální technologii a nových nástrojů pro podporu spolupráce, které ovlivní vzdělávání, výzkumné prostředí a inovační potenciál výzkumných výsledků. Systematická podpora pro Open Science na národní úrovni je klíčová k naplnění strategických cílů a k podpoře excelentního výzkumu v České republice.

Ambicí MŠMT v projektu NCIP VaVaI je vytvořit předpoklady pro žádoucí přechod na otevřený přístup k vědeckým informacím. To znamená vybudovat podpůrnou infrastrukturu a kultivovat české prostředí v souladu s evropskými trendy a podpořit implementaci evropských standardů, a to zejména v oblasti Open Science a European Open Science Cloud (EOSC) do českého výzkumného prostředí. V rámci NTK budeme tedy soustavně mapovat nové evropské trendy a politiky v oblasti VaVaI a sledovat stav implementace Open Science a poskytovaných služeb v ČR. Zaměříme se také na podporu kariérního rozvoje začínajících vědců.

V tomto ohledu chceme podpořit zejména všech 8 klíčových tematických pilířů Open Science, které doporučila "Open Science Policy Platform" v rámci Evropské komise: (1) budoucí komunikace vědeckých výsledků, (2) správa výzkumných dat podle FAIR principů, (3) infrastruktura a Evropský cloud pro výzkumné data (European Open Science Cloud), (4) vzdělávání a podpora kompetencí pro praktikování Open Science, (5) hodnocení a rozvoj kariéry, (6) nová generace metrik, (7) integrita výzkumu a (8) zapojení občanů do výzkumu (Citizen Science) včetně dalších aktivit s tím spojených. 

Celkově se tato aktivita bude podílet na vzdělávacích aktivitách v rámci poskytování akademických a firemních služeb, na podpoře vývoje národního repozitáře jako infrastruktury pro otevřený přístup k výzkumným publikacím a datům, a na spolupráci s Národním centrem pro elektronické informační zdroje - CzechElib při přechodu na otevřený přístup pomocí transformačních smluv. Včetně spolupráce při budování nové platformy "One-stop-shop for researchers", prostřednictvím které bude NTK poskytovat služby v oblasti informačních zdrojů a také další pokročilé asistované a samoobslužné služby podpůrného charakteru i centrální podporu Open Science.

Další z dílčích aktivit bude podpora zřízení národního centra pro perzistentní identifikátory (jako je např. ORCID pro autory, DOI pro digitální objekty a ROR pro výzkumné organizace). Spolupráce s data stewardy a s organizací Data Stewardship Wizard na podporu implementace Data Management Plánů (DMP) A také organizace a pořádání každoroční mezinárodní konference Knowledge, Research and Education Conference - KRECon, Falling Walls a další.

Open Science
Podpora Open Science v rámci NTK

Akce v roce 2021

Podpora implementace ORCID
Seminář k ORCID pro výzkumné organizace, online workshop, 24. 3. 2021
ORCID in the Czech Republic: towards National Consortium, online webinář, 29. 9. 2021

Podpora Open Science
Czech Open Science Day, online event pro představitele VaVaI v ČR, 25. 5. 2021
DocEnhance: Piloting a data stewardship course, prezentace na workshopu "FAIR data enabling through European libraries" konferenci LIBER 2021
KRECon 2021: Open Science - Challenges and Opportunities, mezinárodní konference, NTK v Praze, 11.-12. 11. 2021

Podpora začínajícím vědcům
Eurodoc Conference 2021: Improving Doctoral Training in Europe, NTK partner hybridní mezinárodní konference, 14-15. 7. 2021
Falling Walls Lab Czech Republic, národní kolo mezinárodní soutěže Falling Walls, 14. 9. 2021

______________________________________________________________________________________

Odborný garant

Ing. Eva Hnátková, Ph.D., eva.hnatkova@techlib.cz