PA2b: Firemní služby

Plánované aktivity podpory podnikatelského prostředí vycházejí ze současné společensko-ekonomické situace, charakterizované zejména nastupující čtvrtou průmyslovou revolucí a s ní spojenou masivní digitalizací a automatizací, a jdou ruku v ruce s doporučeními evropských a vládních strategií (zejména s Inovační strategií ČR 2019-2030). Pro Českou republiku je klíčové, aby zvládla digitální transformaci, změnila své úzké zaměření a směřovala k rozvoji průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou a know-how. Stěžejní úlohu přitom hrají inovace, jejichž nositeli jsou zejména malé a střední firmy. Ty jsou tak považovány za hlavní tahouny budoucího hospodářského růstu.

První oblastí aktivit je proto informační podpora firem, zejména malých a středních, s důrazem na start-up a spin-off prostředí. Cílem je poskytovat profesionální informační podporu v oblasti ochrany duševního vlastnictví, firemního monitoringu, norem atd., zajišťovat komplexní informační služby a podporu pro transfer VaV do praxe (průmyslu a služeb) a podporovat celý proces transferu a vývoje od návrhu až po prototyp. Klíčovou aktivitou bude vybudování sítě odborníků, která zajistí funkční propojování angažovaných skupin: podnikatelské a vědecké sféry, začínajících a úspěšných podnikatelů, studentů a podnikatelů, vědců a veřejnosti apod. V neposlední řadě je cílem aktivit seznamovat se současnými trendy v oblasti podnikání, marketingu, managementu, a inspirovat tím k inovacím.

Předpoklady úspěšné transformace českého hospodářství je vysoká technologická úroveň firem stejně jako vysoká úroveň digitálních kompetencí dětí, mládeže, ale i obyvatel v produktivním věku a seniorů. Význam informatického myšlení bude stále stoupat, postupná automatizace zvýší potřebu rekvalifikací, a právě digitální gramotnost a ovládání moderních technologií budou důležitým artiklem na trhu práce. Rozvoj moderních technologií bude mít stále větší dopady na všechny aspekty života. Druhou oblastí aktivit jsou proto aktivity vzdělávací. Nově zřízená tematická „informační hnízda“ ve veřejných prostorách knihovny propagující aktuální technologické trendy budou doplněna specializovanými webovými portály agregujícími informace o dané problematice s důrazem na odborné informační zdroje. Součástí budou vzdělávací akce typu přednášek a debat, reflektující aktuální témata. S novými technologiemi budou zájemci z řad podnikatelů, profesionálů i veřejnosti seznamováni také prakticky na kurzech ve specializované učebně.

Odborný garant

PhDr. Natálie Budilovánatalie.budilova@techlib.cz