Projektové aktivity

Projekt NCIP VaVaI zahrnuje šest projektových aktivit (PA), z nichž je pět PA odborných (PA1 až PA5), řízených Hlavním odborným garantem a jedna řídicí (PA6) řízená Hlavním projektovým manažerem.

  • PA1 - Zajištění provozu Národního centra CzechELib
  • PA2 - Pokročilé asistované a samoobslužné informační a datové služby (Akademické služby a Firemní služby)
  • PA3 - Implementace evropských standardů do výzkumného prostředí ČR
  • PA4 - Národní repozitář (prozatím dokumentový, následně datový)
  • PA5 - Technické a softwarové zabezpečení
  • PA6 - Řízení projektu

Za činnost každé odborné PA odpovídá její odborný garant, jehož poradním orgánem je Odborná rada sestavená ze zkušených expertů na danou oblast a ze zástupců zainteresovaných stran. Cílem činnosti Odborných rad je zejména posílit spolupráci s ostatními relevantními partnery a poskytovat odbornou podporu týkající se budoucího směřování a řešení jednotlivých aktivit. Snahou je identifikovat problémy a směřovat k nejlepšímu řešení, které je v obecném zájmu celé České republiky a zainteresovaných stran.