Anotace projektu

Cílem projektu Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací (NCIP VaVaI) je zvyšování efektivity národního VaVaI prostřednictvím vybudování nové komplexní platformy ‘One-Stop-Shop for Researchers (OSS4R)’, která bude poskytovat služby v oblasti informačních zdrojů a další pokročilé asistované a samoobslužné služby podpůrného charakteru, což přispěje k vytvoření předpokladů pro naplňování vizí Inovační strategie České republiky 2019–2030 a Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+.

NCIP VaVaI bude pokračovat v zajištění klíčových elektronických informačních zdrojů, které jsou v letech 2018–2020 pořizovány prostřednictvím Individuálního projektu systémového Národní licenční centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib (IPs CzechELib) realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Nad tímto základem bude vybudována platforma OSS4R, která nabídne široké spektrum služeb pro jednotlivé výzkumníky a podnikatelské subjekty od přístupu k dokumentům až po patentové poradenství, dále asistenci pro zapojování do evropských portálů a platforem (European Open Science Cloud aj.). Kromě toho bude zřízen centrální Národní repozitář pro dokumentové výstupy výzkumu.

Projekt NCIP VaVaI by měl současně sloužit i ke zvyšování kvality a efektivity národního prostředí VaVaI a ke snižování administrativní zátěže pracovníků výzkumných organizací, tedy jako nástroj podpory pro VŠ, resp. celé VaVaI . Tak bude naplněna vize NTK a strategický cíl NTK “Inovace podpory komunikace ve výzkumném cyklu“.

Fáze výzkumného cyklu a možné intervence NTK
Fáze výzkumného cyklu a možné intervence NTK

Jediným realizátorem NCIP VaVaI je Národní technická knihovna, příspěvková organizace zřízená MŠMT a jím přímo řízená. Dílčích cílů projektu bude dosaženo zúročením dosavadních zkušeností NTK s poskytováním pokročilých akademických služeb a s poskytováním komplexního servisu při zajišťování a správě elektronických informačních zdrojů získaných realizací IPs CzechELib.
NTK bude pro účely zajištění nejvyšší kvality svých služeb budovat a používat technickou a softwarovou infrastrukturu, tj. softwarové nástroje pro digitální pokročilé informační služby poskytované cílové skupině a pro modernizaci informatického zázemí NTK.

Projektové aktivity projektu NCIP VaVaI:

  • PA1 - Zajištění provozu Národního centra CzechELib
  • PA2 - Pokročilé asistované a samoobslužné informační a datové služby
  • PA3 - Implementace evropských standardů do výzkumného prostředí ČR
  • PA4 - Národní repozitář (prozatím dokumentový, následně datový
  • PA5 - Technické a softwarové zabezpečení
  • PA6 - Řízení projektu

Nejvyšším orgánem projektu NCIP VaVaI je Řídicí výbor, kterému předsedá náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu a budou v něm zastoupeny kromě MŠMT a NTK také klíčové instituce VaVaI – RVVI, ÚV ČR, AV ČR a VŠ. Za reporting a formální správnost vedení projektu odpovídá Hlavní projektový manažer a jeho tým. Vědecká rada projektu je poradním orgánem ředitele NTK a budou v ní zastoupeny jak organizace cílové skupiny (VŠ, AV ČR, jiné VO, průmysl), tak významní poskytovatelé podpory mimo MŠMT (GA ČR a TA ČR). Její rolí je dbát o soulad naplňování projektu s národními strategickými a koncepčními dokumenty, a na druhé straně přinášet podněty a propagovat přínosy projektu v oblastech zájmu jednotlivých členů. Po odborné stránce projekt řídí Hlavní odborný garant a garanti jednotlivých projektových aktivit. Garanti projektových aktivit budou mít k dispozici Odborné rady, které budou složeny převážně ze zkušených expertů na danou oblast.

Schéma řízení a participace v projektu
Schéma řízení a participace v projektu

MŠMT má v projektu řídicí roli, role NTK je výkonná a koordinační. Odpovědnost za řádnou realizaci projektu má NTK, resp. její ředitel.