Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací

one stop shop

Projekt Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací (NCIP VaVaI) má za cíl zvyšování efektivity národního VaVaI prostřednictvím vybudování nové komplexní platformy ‘One-Stop-Shop for Researchers’, která bude poskytovat služby v oblasti informačních zdrojů a další pokročilé asistované a samoobslužné služby podpůrného charakteru, což přispěje k vytvoření předpokladů pro naplňování vizí Inovační strategie České republiky 2019–2030 a Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+.